Projektet vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm. Platsen kommer skapa förutsättningar för bygdens kulturentreprenörer att utvecklas både enskilt och i samverkan med aktörer från städer. Lokalen ska underlätta för olika småföretag genom att gemensam kontorsutrustning och kollektiva tjänster ska kunna erbjudas. Lokalen ska bli en kulturell mötesplats i Unnaryd och utgöra en plattform för kulturutövare samt företagare genom uppdrag, nätverkande och möten. Projektet ämnar stärka utbytet mellan stad och landsbygd genom att vara ett kreativt nav för både lokala, regionala och nationella kulturutövare och konsumenter.

 

 

 

FAKTA

Kommun: Hylte Kommun

Projektägare: Solsidans Kulturförening

Total omfattning: 620 000 SEK, varav:

415 400 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

204 600 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 186 210 SEK (ideell tid och ideella resurser)
Fond: Regionalfonden