Ett utvecklat fiske i Halland 

 

Om Ett utvecklat fiske i Halland

Ett utvecklat fiske i Halland är ett projekt som skapades för att både yrkesfiskare, sportfiskare och andra fritidsfiskare. De upplevde att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts i förvaltningen av bestånden i Halland. Med projektet önskade vi att fiskets upplevelser och erfarenheter skall göras hörda. Och vidarebefordras till relevant instans, så som myndigheter och kommuner i Halland.

 

I broschyren finns mer detaljerad information om projektet. Här kan du hitta information om projektets bakgrund och livsmedelspogrammet. Och vad projektet hitintills har åstadkommit.

ettutvecklatfiske

Västerhavsveckan

Under fyra år har projektet arrangerat Västerhavsveckan. Det har resulterat i att över 50 stycken olika aktörer engagerat sig med att arrangera aktiviteter under Västerhavsveckan. De aktörer som har medverkat är bland annat föreningar, organisationer, högskolor, museer, företag och privatpersoner.


Alla medverkande har arbetat med ett stort engagemang inför Västerhavsveckans syfte, som är att lyfta värdet av vår kust samtidigt som man uppmärksammar de miljömässiga utmaningar Västerhavet står inför.

Fiskesamråd Halland

Det uppkom en önskan från flera håll att forma ett forum. Där frågor såsom planfrågor, remisser och andra saker som rörde yrkesfisket skulle kunna diskuteras. Yrkesfisket hade en önskan om att kunna förklara för politiker och tjänstemän vilka effekter olika beslut har för deras yrkesverksamhet. På initiativ av HKPO och Varbergs kommun började arbetet med att bilda ett fiskesamråd i Halland. Fiskesamrådets syfte är att lyfta och även informera om de aktuella frågor som rör just det Halländska yrkesfisket.

 

I fiskesamrådet finns nu fyra av fem kustkommuner i Halland representerade. Genom arbetet med fiskesamrådet har vi kunnat påtala för kommunerna den stora fördelen av en nära kommunikation, angående planbestämmelser, remisser och annat. De parter som deltar på Fiskesamrådet är representanter från kustkommunerna, Lokalt Ledd Utveckling Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland, SLU, HKPO och HAV.

Båt -Båtar Utvecklat fiske i kattegatt