STRATEGI PROCESSEN

 2023-2027 

 På denna sidan kan du se vårt arbete med vår strategi 

Utlysning för att ansöka om stöd

Vår styrelse har beslutat om hur vi ska arbeta med stöd under 2023. Det kommer att bli en utlysning för att ansöka om stöd, som kommer att öppnas senast den 1 maj och stängas den 20 augusti. Under tiden 20 augusti till 5 oktober handläggs de ansökningar som kommit in. Beslut tas den 6 oktober av styrelsen.

Utlysningen kommer att omfatta 4 miljoner kronor. Vid många ansökningar kommer insatsområdena Innovativa tankesätt och arbetssätt, samt Infrastruktur och digitalisering att prioriteras. Det kommer dock att vara möjligt att söka inom alla insatsområden. Efter att vår styrelse har tagit beslut om ansökan ska projektet handläggas av Jordbruksverket. Det kan därför ta upp till 3 månader till innan slutgiltigt beslut om ansökan kan fås. Räkna därför inte med ett beslut om er ansökan förrän vid årsskiftet 2023–2024. Det är möjligt att starta sitt projekt tidigare, men det sker på egen risk.

Vad kan jag göra så länge?

  • Du kan läsa igenom vår strategi 2023-2027.
  • Förbereda dig inför de olika viktiga datum som finns inför programstarten.
  • Prenumera på vårt nyhetsbrev och våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad.

Vår lokala utvecklingsstrategi

Vår strategi har varit på remiss hos Region Halland. Efter det skickades den vidare till referensgruppen som representerar Förtagarna Halland, Hallands Bygdegårdsdistrikt, LRF Halland, SISU Idrottsutbildarna Halland, och landsbygdsutvecklarna i de Halländska kommunerna.

 

Den tredje rundan genomfördes av politiker och tjänstepersoner i de Halländska kommunerna, samt arbetsutskottet i vår förening. Den fjärde remissrundan var hos vår styrelse. Sedan korrigerades den en sista gång efter att ha publicerats här på vår webbsida för allmänheten. Och nu är den äntligen godkänd av jordbruksverket!

Strategi 2023-2027 Lokalt Ledd Utveckling Halland

Varför har vi gjort en strategi?

Lokalt Ledd Utveckling Halland arbetar bland annat med Leaderstöd. För att få ta del av dessa medel ska vi vart sjunde år ta fram en ny strategi som visar vilka utvecklingsbehov och förutsättningar Hallands landsbygd har, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås.

Varför är din åsikt viktig?

Hallands landsbygd är inte homogen, och har inte samma behov och förutsättningar överallt. Vi har därför vart måna om att samla in olika lokala landsbygders behov och önskemål. Detta har vi gjort genom att medverka i träffar, workshops och på olika sätt fånga in era behov. Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av den halländska landsbygden, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande i de lokala bygderna.

Processledare

Jennie Cederholm Björklund

Vilka har gjort denna strategi?

Jennie Cederholm Björklund har processlett och skrivit strategin, och leadermöter från styrelsen samt vår verksamledare har arbetat i styrgruppen för strategiframtagandet. Dessutom stöttade vår ordinarie personal Jennie i arbetet.

I referensgruppen för strategin ingick landsbygdsutvecklare från Hallands samtliga kommuner samt representanter från Företagarna Halland, LRF Halland, Region Halland, Hallands bygdegårdsdistrikt och RF-SISU Halland. Dessa har vi arbetat tätt ihop med. 

Hur har vi gjort?

Leadermetoden bygger på att vi tar tillvara de styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i de lokala landsbygderna. Detta gör vi tillsammans - såväl offentliga som ideella och privata aktörer och organisationer i Halland. Vi vill att vår halländska strategi ska vara användbar, det vill säga att den ska vara anpassad till behov och önskemål från olika delar av Hallands landsbygd, så att vi ska kunna finansiera projekt som hjälper bygderna att utvecklas. För att kunna finansiera ett projekt, behöver det passa in i strategin. Därför har denna insamling av behov och önskemål oerhört viktig.

Leadermetoden karakteriseras av ett tydligt underifrånperspektiv som premierar att flera sektorer möts och tillsammans skapar lokal utvecklingskraft. Med underifrånperspektiv menas att det är de som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Kvinna jobbar med en dator

Vad har hänt?

Här på sidan kan du följa hur arbetet med den nya strategin fortskrider. Du kan även se hur vår färdplan för att ta fram strategin ser ut. Vi vill gärna medverka i lokala träffar i de lokala halländska landsbygderna, för att samla in önskemål och synpunkter på vad vi ska jobba med i kommande strategi. Har du funderingar eller inspel, eller har du någon träff på gång som vi kan medverka i, är du varmt välkommen att höra av dig till info@lluh.se.

Följ processen steg för steg 

Hallands landsbygder tankemolnLÄS MER
JANUARI

STEG 1 - WORKSHOP

Processen påbörjades med en digital workshop där deltagare från hela Halland arbetade med nulägesbeskrivning och målbild för hur vi vill utveckla vår halländska landsbygd.

Kvinna sitter vid datorLÄS MER
FEBRUARI - MARS

STEG 2 - NULÄGE OCH OMVÄRLDSBEVAKNING

Under våren 2021 analyserades nuläget och bakgrundsdatan. Det genomfördes även undersökningar och anpassningar till nuvarande situation.

Personer arbetar med olika graferLÄS MER
APRIL - JULI

STEG 3 - INTERVJUER OCH WORKSHOPS

Under våren och sommaren har workshops samt intervjuer med organisationer, föreningar och allmänhet i olika lokala landsbygder genomförts.

Skriver i blockLÄS MER
AUGUSTI - OKTOBER

STEG 4 - REMISSARBETE

Insamlingen av input fortsatte under sommaren och hösten. Därefter påbörjades arbetet med att sammanställa, analysera och skriva strategin.

HöstskogLÄS MER
4 OKTOBER

STEG 6 - STORMÖTE

I oktober hade vi stormöte. Ta del av det vi kom fram till!

Skicka in strateginLÄS MER
Oktober

STEG 7 - SKICKA IN DET SISTA

I oktober skickade vi in det sista för att kunna starta ett Leaderområde 2023.

Strategi 2023-2027 Lokalt Ledd Utveckling HallandLÄS MER
Juni

VI HAR FÅTT STARTBESKED

Nu är vi så glada att få berätta att vi har fått startbesked från jordbruksverket och nu kan påbörja arbetet i den nya programperioden 2023-2027. Till att börja med vill tacka alla som har varit med och deltagit i förarbetet!