Om Leader

Vad är det unika med Leader?

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.

Leader står för Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l´Economie Rurale. Det betyder; "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi".

Projekten ska präglas av:

  • trepartnerskap - Hur samverkar ni med offentlig, privat och ideell näring i ert projekt?
  • lokalt perspektiv och lokal kunskap - Hur ser det ut i ert projekt?
  • nätverk - Vem samverkar ni med?
  • Innovativitet, nytänkande, överförbarhet - Hur ser detta ut i ert projekt?

Strategin genomförs genom att en Lokal Aktivitets Grupp, även förkortad LAG beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.

Om CLLD

Vad är det unika med Lokalt Ledd Utveckling?

Lokalt Ledd Utveckling (LLU), som på engelska kallas Community Led Local Development – CLLD, är en helt ny företeelse inom EU. I slutet av 90-talet infördes Leadermetoden som piloter i EU och blev så omtyckt, att metoden blev obligatorisk i hela EUs Landsbygdsprogram under programperioden 2007-2013. Minst 5 % skulle gå till Leader från samtliga Landsbygdsprogram. Genom LLU öppnas nu en ny möjlighet, nämligen att även andra fonder använder sig av Leadermetoden för att nå det lokala engagemanget. Detta innebär finansiering från Landsbygdsfond, Havs- och Fiskerifond, regionalfond och socialfond. Endast i Sverige har vi nått så långt att samtliga fonder är tillgängliga inom ett leaderområde. Och i Sverige, är detta endast fallet för åtta Leaderområden. Så vi är ganska unika! Och stolta att vi får denna fantastiska chans! Vi tror att detta skapar stora möjligheter för Halland!