Bevara yrkesfisket i Halland

Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

Citat från ansökan: “I en tid med en stark omstöpning av yrkesfiskets förutsättningar, genom den påbörjade landningsskyldigheten som beräknas vara fullt genomförd 2019 samt med start från 2017 införande av ett nytt fiskesystem med individuellt överförbara kvoter, finns en uppenbar risk att det lokala yrkesfisket köps upp eller slås ut i konkurrensen. En utveckling som vi har sett på andra håll. För att i framtiden kunna ha kvar ett yrkesfiske i Halland behöver därför hotet bemötas på alla plan och ett helhetsgrepp tas. Det handlar om att finna på nya metoder och delvis nya organisationsformer som kan hantera de dagliga problemen som i en allt snabbare takt uppstår när landningsskyldigheten fortskrider. Det finns ingen enkel universallösning på alla de utmaningar som det lokala yrkesfisket nu står inför. Olika slags fiskarter och skilda fiskemetoder omgärdas vart och ett av särskilda regler, och det kommer därför att krävas ett flertal lösningar på problemställningarna. Viktiga delar i processen blir att involvera en utveckling mot ett mer hållbart och miljövänligt fiske, samt att bygga upp fungerande verktyg och en administrativ kompetens som löpande kan hantera uppkomna frågor.”

 

I förstudien ska föreningen:
• Fortlöpande identifiera problem med landningsskyldigheten och söka lösningar på dessa.
• Kanalisera information, kunskap, utbildning och idéer till fisket.
• Samla yrkesfisket för dialog/samsyn hur man fortsätter med huvudprojektet.
• Testa och utvärdera byteshantering av fiskekvoter mellan båtarna i Halland.

 

För huvudprojektet ska projektet uppnå:
• Fullt ut utveckla ett system för daglig byteshantering av fiskekvoter.
• Uppnå en regional samförvaltning av fiskbestånden i Halland.
• Tillsammans med ansvariga myndigheter utveckla möjligheter för att kunna bedriva ett mer differentierat
fiske som också är långsiktigt hållbart. Härigenom kommer nya metoder och innovationer att skapas.
• Arbeta på att förbättra fiskredskapens selektivitet, också beträffande nyttjandet tidsmässigt och geografiskt.
• Arbeta tillsammans med kustkommunerna för att ta tillvara fiskets kringeffekter och för att kommunerna
bättre ska anpassar sin planering till fiskets behov. Detta kommer att ge förutsättningar för att skapa nya företag.
• Arbeta för att utveckla det lokala fiskets betydelse i närområdet som leverantör av färsk fisk och skaldjur till
konsumenter och bidra till en ökning av närproducerade fisk- och skaldjursprodukter. Härigenom beräknas
nya arbetstillfällen kunna skapas.

 

Fakta
Kommun: Varberg
Projektägare: Havs- och Kustfiskarna – Producentorganisation Sverige E. För.

Total omfattning: 100 000 SEK, varav:
67 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
33 000 SEK övrig finansiering från LAG

Privat finansiering ideell tid: 39 600 SEK (28,37%)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved