TESTA DIN IDÉ

 

Våra grundläggande krav för att kunna söka stöd

Det kan ta lite tid innan en idé har landat. När ni börjar ha den klar kan ni testa den här på vår webbsida. Då får nu snabb feedback på om det är något ni behöver fundera vidare på. I framtida ansökan ska ni nämligen beskriva hur ni arbetar med alla nedanstående villkor, som också kallas grundvillkor. Uppfylls inte grundvillkoren kan vi inte bevilja stöd. Så det är viktigt att besvara följande villkor innan ni skickar in en intresseanmälan!

 • Aktörerna inom projektet har förmåga att genomföra projektet
  Med genomförandekapacitet menar vi att det finns kompetenser, personella resurser, att det finns en roll- och ansvarsfördelning. Sedan behöver ni även tydlig plan för likviditet och genomförande i projektet. Det är viktigt att ni har tillgång till en viss del kapital på banken, vi betalar nämligen ut stödet i efterhand.
 • Projektet arbetar för att alla ska behandlas lika, ingen ska diskrimineras och jämställdhet ska främjas
  Att motverka diskriminering handlar om att bekämpa orättvis behandling baserad på kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
 • Projektet passar in i den lokala utvecklingsstrategin och bidrar på ett positivt sätt till de mål som har satts upp
  Projektet och förväntade resultat kan tydligt kopplas till den lokala utvecklingsstrategin.
 • Projektet bidrar till hållbar utveckling
  Det innebär att vi utvecklas på ett sätt som tillfredsställer våra behov idag utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling omfattar tre områden: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
 • Projektet erhåller poäng i samtliga generella urvalskriterier
  För att få stöd måste du ha tillräckligt många poäng i urvalskriterierna. Vid ansökan gällande förstudier görs undantag från villkoret "Projektet bidrar till bestående resultat och långsiktiga effekter". Vid ansökan gällande projektstöd till företag görs undantag från villkoret "Projektet genomförs i samarbete med andra aktörer". Kriterierna för varje insatsområde hittar du på vår strategisida