Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling. I projektet kan vi bidra till att skapa infrastruktur, kunskapsutveckling och innovationskraft inom de traditionella basnäringarna kopplat till vidareförädling av råvarorna från jord, skog och vatten.

Vad handlar projektet om?

Projektet ska bygga samarbete med berörda aktörer/intressenter inom gröna näringar och koppla dem till övriga aktörer/intressenter för vidareförädling. Idéer kan uppkomma varsomhelst i alla led. En måste då kunna involvera utifrån det aktuella behovet och koppla på råvaruproducenter eller förädlare. Det unika är att använda samma funktion/plattform oavsett var idéerna uppstår. Sex insatsområden är definierade för moderprojektet: energi, material, kemiska produkter, upplevelser, livsmedel och återanvändning. Dessa insatsområden kan alla utvecklas med jord, skog eller vatten som råvara. Plattformen (funktionen, platsen, metoden, relationerna) kommer genom det sökta projektet att skapas också för primärproducenter.

Hur har projektet genomförts?

Hushållningssällskapet har arbetat med att vända och vrida på alla nya idéer som kommit till oss från alla håll och kanter, såväl från företagen som från aktiv omvärldsspaning, externa kontakter och kollegor, möte med andra branscher och media. De saker som varit mest lyckosamma handlar om cirkulära frågor kopplat till sidoströmmar från primärproducenter såsom ull och biogasrötrester. En hel del tid har lagts på att försöka få igång mer varierade växtföljder i Halland. 

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har testat en lång rad idéer som kommit från många olika håll. Ett antal idéer har lett vidare in i ny process för varje idé. Allt har inte kommit i mål än utan flera olika processer håller fortfarande på. Hushållningssällskapet har fått ett stort lärande utifrån hur man ska arbeta och vad som inte fungerar. De vet också mycket mer om var och hur idéer uppstår. Projektet har gett full effekt utifrån arbetsinsatser och metodik. Utifrån Arena så är det ett pågående arbete i en fortsatt process för att få Arenan att leva och utvecklas i många år till.

FAKTA:
Kommun: Samtliga halländska kommuner
Projektägare: Hushållningssällskapet Halland

Total omfattning: 1 037 800, varav:
695 326 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
342 474 SEK finansering från LAG
Privat medfinansiering: 446 252 SEK (ideell tid)