Projektet vill genom en förstudie utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden, där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

Vad handlar projektet om?

De senaste åren har många människor som lämnat sitt hemland kommit till Europa och Sverige. Med sig har de kunskaper från sitt arbetsliv men inte minst personliga erfarenheter från sitt lands kultur. Kunskaperna som når Sverige kan utgöra en tillgång för vårt land och då är ett första steg att skapa en mötesplats där dessa kan tas tillvara. Då och då arrangeras internationella matdagar och marknader runt om i Sverige. Det är enskilda företeelser som varar i upp till några dagar. Rapporteringen kring dessa dagar tyder på att det upplevs som positivt och intressant att möta nya kulturer genom maten. Ur detta föddes idén om att på Världsarvet Grimeton skapa en restaurang som serverar maträtter från vitt skilda delar av världen.

Fakta

Kommun: Varberg

Projektägare: Världsarvet Grimeton

Projektstöd: 314 385 SEK

EU-medel samt statlig medel: 210 368 SEK
Övrig finansering från LAG: 103 747 SEK

Privat medfinansiering: 151 500 SEK (ideell tid)

Hur har projektet genomförts?

Projektet Glokal Mat har arbetat utifrån fyra huvudetapper för att säkerställa projektets kvalité och framtid. Genom att lära känna marknaden och branschen, samt genom att föra dialog med olika grupper i lokalsamhället har Världsarvet Grimeton skapat en stor kännedom om vad som uppskattas bland konsumenterna.

Med hjälp av Samarbetspartner och experter på området har projektet tagit del av branschspecifika kunskaper och god kompetens inom området. För att nå ut med projektets idé till matintresserade människor deltog projektet vid två stycken internationella matfester, samt att dem träffade andra aktiva aktörer inom inkludering- och integrationsarbete. Detta har möjliggjort för projektet att skapa sig en stark positionering inom branschen. Arkitekter har även anlitats för att undersöka olika lokaler där en matplats kan äga rum.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet resulterade i ett rikt underlag för fortsatt utveckling av verksamheten på Världsarvet Grimeton. Projektet lade grund för tre stycken affärsmodeller, utbyggnad av besökscentrumet, tvättstugan och catering, där en mötesplats med mat i centrum kan äga rum. En tidsplan har utvecklats och alternativ till hur inkluderingverksamhet kan bedrivas i den framtida restaurangen har tagits fram. Tidigt under projektets gång påbörjades även ett samarbete med Olsegårdens Partiaffär AB.