Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.

Nu ska vi genom samarbetsprojektet lära oss mer och höja kvalitén på utförandet i Halland och göra gemensamma publikationer. Genom att utveckla kompetenser lokalt och regionalt har vi möjlighet att öka finansieringsmöjligheterna för våra samhällsentreprenörer. Tillsammans kommer vi att genomföra halvårsvis konferenser där kompetensutbytet ska skapa nytänkande kring finansieringslösningar och ta fram ett utbildningskoncept för aktörer som ska crowdfunda. På olika platser i Halland kommer vi sedan att genomföra utbildningar i syfte att öka kunskaperna kring fenomenet crowdfunding och hur man som aktör lyckas med sin insamling. Under projekttiden ska minst fem nya projektidéer uppstå som hittar medel via oss.

 

FAKTA

Kommun: ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

 

Total omfattning: 565 210 SEK, varav:
378 691 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
186 519 SEK övrig finansiering från LAG
Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 132 000 SEK (18,93 %)