Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration.

Vad handlar projektet om?

Mötesplatserna syftar till att skapa en trygg och välkomnande plats för integration och aktiviteter. Aktiviteter på mötesplatsen är till exempel svenska med småbarn, babyrytmik, yoga, föräldrastöd och svenskundervisning där spädbarn är välkomna för att kvinnor ska kunna tillgodogöra sig det svenska språket även under föräldraledighet.

Hur har projektet genomförts?

Arbetet med mötesplatserna startade med ett till viss del befintligt kontaktnät som sedan utvidgades. Flera telefonsamtal och möten genomfördes både av anställda i projekt och styrelsen i Aligi. Ett gott samarbete med både Svenska kyrkan och kommunerna arbetades fram och kulturtolksdoulorna har varit väldigt uppskattade.

För att sprida arbetet med mötesplatserna har projektet delat ut information både genom att knacka dörr och dela ut informationslappar men även via hemsidan och sociala medier. Vidare har Kulturtolksdoulorna informerat familjerna om möjligheten att träffa andra föräldrar och kulturtolksdoulor på mötesplatserna.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till ökad sysselsättning. Projektet har utbildat och anställt kvinnor som stod långt från arbetsmarknaden. Genom projektet har kulturtolsdoulorna som arbetat med projektet fått ökad kunskap och arbetslivserfarenhet, vilket skapar möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Projektet har även lett till ökad social inkludering i det svenska samhället för de medverkande i projektet. Deltagarna har även fått en ökad kunskap om jämlikhet, mänskliga rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Projektet och dess arbetssätt har även fått spridning nationellt och internationellt, dels i media och dels via FN:s Commission on the status of women.

FAKTA

Kommun: Halmstad, Falkenberg, Hylte

Projektägare: ALIGI

Summa finanisering: 1 549 885 SEK, varav

EU-medel samt statliga medel: 1 038 423 SEK 
Medfinansiering från LAG: 511 462 SEK