Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

Förhoppningarna är att projektet kommer att leda till skapade mötesplatser för att utveckla kunskaper om havet tillsammans med allmänhet och aktörer inom de blå näringarna. Målet är att arbetet kommer att leda till att etablera en marinbiologisk station för att öka kunskapen om tillståndet i Kattegatt.

 

Projektets övergripande syfte är att låta olika slags kunskaper växlas mellan varandra för att åstadkomma största möjliga samhällsnytta. De olika delprojekt som kommer att drivas kommer att syfta till att bemöta kunskapsluckor och behov som blivit eftersatta under en längre tid och som nu sammantaget riskerar att sänka en profession som funnits i generationer och som skapat liv och attraktion till samhällen längst Hallands kust.

 

 

 

FAKTA:

Berört område: Hallands region, Jönköpings län och Kronobergs län

Projektägare: Lokalt ledd utveckling Halland

Total omfattning: 1 941 740 SEK, varav:

1 300 966 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

640 774 övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 800 000 SEK (ideell tid och resurser)