Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden.

Vad handlar projektet om?

Projektet har arbetat med att skapa en internationell lärplattform för offentlig, privat och ideell sektor som ska arbeta med nyanlända i ett lokalt perspektiv. Genom att förbättra de lokala resultaten med integrationsarbetet har det getts möjlighet till utbyte mellan de aktörer som arbetar med frågan i olika länder med liknande strukturer.

FAKTA

Kommuner: Alla i Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Summa finasiering: 692 139 SEK

EU-medel samt statliga medel: 463 733 SEK
Övrig finansiering från LAG: 228 406 SEK

Hur har projektet genomförts?

Genomförandet av projektet har bestått av konferenser med samarbetsländer och workshops. Under våren 2017 genomfördes en konferens i Österrike där workshops med deltagare från Sverige anordnades. Vidare genomfördes en konferens i Varberg hösten 2017, diskussioner och samarbete med Hylte kommuns ESF-projekt Integration Halland, samt deltagande på konferenser med Länsstyrelse och Region Halland. Medverkande i projektet har även deltagit i styrgruppsmöten med samarbetsländerna samt deltagit på konferenser i Tyskland och Finland 2018.

Vilka resultat har projektet skapat?

Vid projektets slut i januari 2019 genomfördes ett frågeformulär. Formuläret skickades ut till Sveriges samtliga 40 deltagare, vilket resulterade i att 18 svar erhölls. 77,8% utav de tillfrågade anser att deras arbete med integration ger ett bättre resultat nu än ifall de inte hade deltagit i projektet.