Vad handlar projektet om?

Projektet är en förstudie för att undersöka intresset för att delta i ett transnationellt samarbete angående lokalt producerad mat med inriktning mot fisk och maritima miljöer. Det är ett område där det hittills inte kommit in så många ansökningar och därför har LAG beslutat att stödja denna insats för att utröna om det kan finnas exempel i andra länder som kan implementeras i Halland.

Hur har projektet genomförts?

Projektansvarig har varit på studiebesök i Saint Brieux, och träffat det Leaderområde som håller i det internationella samarbetet tillsammans med en LAG-medlem. Projektledaren har även deltagit på ett uppföljningsmöte i Lille tillsammans med Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhetsledare, för att kunna bidra med sina erfarenheter kring internationella samarbeten. Avslutningsvis har även projektledaren medverkat på ett seminarium i Simrishamn som handlade om att främja lokalt producerad mat från havet.

FAKTA:

Kommun: Hela Halland

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Total omfattning: 69 950 SEK, varav:

46 866 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

23 084 SEK övrig finansiering från LAG

Vilka resultat har projektet skapat?

Resultatet av projektet var att de beslutade att inte fortsätta att delta i det fördjupade transnationella projektet. Det har av förstudien inte skapats några formella resultat. De har dock fortfarande god kontakt med involverade parter och delar med oss av nya kunskaper och idéer