Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till att utveckla och göra verksamheten inom hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar mer tillgänglig och attraktiv. Det inkluderar föreningar som har hembygdsgårdar eller bygdegårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål. Dessutom strävar projektet efter att digitalisera kulturmiljöer för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till området. Detta uppnås genom att skapa ett nätverk mellan ideella föreningar i SHF (Sveriges Hembygdsförbund) och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att skapa Bygdevårdsteam bestående av minst 50% nyanlända. Dessa team har arbetat med att inventera behovet av att skydda miljön, främja hållbar användning av resurser och anpassa sig till klimatförändringar inom hembygds- och bygdegårdsföreningar. Arbetsgrupper och studiecirklar inom föreningarna har hjälpts av Bygdevårdsteam för att göra kulturmiljön mer tillgänglig för besöksnäringen och kommuninvånarna.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har uppnått flera viktiga resultat:

  • Förbättrad tillgänglighet och information för besökare, inklusive syn- eller hörselskadade och barn. Detta har inkluderat hjälp med digitalisering och skapande av hemsidor.
  • Ökad turism genom insatser som torpinventering, GPS-sättning och QR-kodning. Dessa åtgärder har bidragit till att utveckla bygdegårdar och hembygdsföreningar.
  • Medvetenhet om behovet av att skydda och bevara kulturmiljöer inom föreningarna.
  • Etablering av nätverk för att möjliggöra för hembygds- och bygdegårdsföreningar att utveckla kulturmiljöer.
  • Samarbeten med lokala organisationer och myndigheter för att främja hållbar användning av resurser och anpassning till klimatförändringar.
  • Integration och närmande till den svenska arbetsmarknaden för deltagarna i Bygdevårdsteam, där minst 50% av dem var nyanlända.
  • Ökad kunskap om digitalisering och digital tillgänglighet inom föreningarna.

Sammanfattningsvis har projektet inte bara förbättrat verksamheten inom hembygds- och bygdegårdsföreningar utan även bidragit till ökad integration, turism och hållbarhet i området. Det har gett deltagarna i Bygdevårdsteam möjlighet att närma sig arbetsmarknaden och skapat en medvetenhet om kulturarvets betydelse och behovet av att bevara det.

FAKTA

Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Total omfattning: 1 499 917 SEK, varav:

1 004 944 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

494 973 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 634 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)