Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar eller bygdegårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål, och kulturmiljöer som kan tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till området. Detta genom att skapa ett nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

Deltagarna i bygdevårdsteamen ska bestå av minst 50 % nyanlända då ett annat syfte är att skapa en ökad integration, och ett närmande till den svenska arbetsmarknaden, i det gemensamma arbetet med föreningslivet kring bygdegårdar och hembygdsgårdar. När projektet är slut 2020 ska deltagarna i bygdevårdsteamen vara närmare arbetsmarknaden genom anställning eller eget socialt företagande.

 

Projektet ska inventera behoven av att skydda miljö, samt främja en hållbar användning av resurser, och eventuella behov av att anpassa i samband med klimatförändringar, bland bygdegårdsföreningar och hembygdsgårdar. Arbetsgrupper/studiecirklar i föreningarna, ska med hjälp av bygdevårdsteam, göra kulturmiljön mer tillgänglig för besöksnäringen och kommuninvånarna genom bland annat:
• Lättare arbetsuppgifter i trädgård och gårdsmiljöer, exempelvis reparation och underhåll av gårdsmiljöer, gärna med gamla tekniker som exempelvis spånhyvel, slåtter med lie men också kvarnbyggnader, gamla smedjor och vattenkraftverk. Genomföra kurser i gamla tekniker och odlingar, samt motorsåg och röjsåg vid behov.
• Förbättra tillgänglighet och information, exempelvis för syn- eller hörselskadade, på olika språk eller för barn på ett enklare sätt, eller på annat sätt arbeta med digitalisering.
• Torpinventering, GPS-sättning och QR-kodning.

 

 

 

FAKTA

Ska genomföras i hela Halland

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Total omfattning: 1 499 917 SEK, varav:

1 004 944 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

494 973 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 634 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)