Vad handlar projektet om?

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet. Den ska skapa långsiktighet och säkerställa att den framtida utvecklingen av fisket sker på ett hållbart sätt, att förvaltningen är hållbar med hänsyn till beståndet.

Hur har projektet genomförts?

De har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan för fiskevårdsområdet. Planen innehåller det väsentliga delarna för att kunna bedriva en modern och hållbar förvaltning. Den beskriver:

 • Hur förvaltningen ser ut idag
 • Vattendraget, fysiska förutsättningar och förutsättningar för vattendjuren
 • Vilka skyddade naturområden som finns
 • Hur vattenkvalitén är
 • Hur det står till med den ekologiska och kemiska statusen
 • De primära arterna i förvaltningen
 • Hur ekologin och våra intressen påverkas av försurning, vattenflöden, fragmentering, fysisk påverkan, areella näringar, eutrofiering, förgiftade ämnen, sjukdomar/parasiter och klimatet
 • Hur fiskevården ska bedrivas och nivåer för hållbart uttag
 • Förslag på utvecklingsområden och åtgärder
 • Kunskap har inhämtas genom t.ex. litteratur, rapporter, webbinformation, intervjuer, webbenkäter, förslagslåda etc. och sammanställts i en mindre tryckt upplaga.
 • Planen har publicerats på webben www.atransfvof.se, spridits till medverkande, samverkansorgan, intressenter och personer i beslutsfattande positioner.

Vilka resultat har projektet skapat?

Genom projektet har det skapats förutsättningar för en positiv utveckling av hållbar fisketurism i Ätrans nedre delar. Det direkta resultatet är naturligtvis planen och webbsidan i sig. Det indirekta resultatet, eller nyttan, är dock den långsiktiga utvecklingen som blir tydlig genom åtgärdsplanen. De har genom projektet på ett kunskapsbaserat sätt kunnat yttra oss kring nästkommande 6-års period i vattenförvaltningen. De har också genom projektet på ett underbyggt sätt kunnat utveckla tillsynsverksamheten och kunnat söka bidrag för det.

Genom projektet har de kommit närmre de ca 250 fiskerättsägare i föreningen och skapat en tydlig bild av hur de tänker oss att utvecklingen ska ske fram över. De har bättre förutsättningar för en god samverkan medövriga fiskevårdsområden, fiskerättsägare, myndigheter och kommun i frågor som rör fisket.

FAKTA

Kommun: Falkenberg

Projektägare: Ätrans nedre fiskeområdesförening

Total omfattning: 350 088 SEK, varav:

234 559 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

115 529 SEK övrig finansiering från LAG