Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

 

Projektet har som syfte att tillgängliggöra naturen, skydda viktiga naturvärden, öka utbudet där det är hållbart så att friluftslivet blir en naturlig del att erbjuda och därmed sammanlänka kust med inland.

 

Projektet visar på stark lokal förankring, upparbetade nätverk och ett trepartnerskap genom sin samverkan mellan markägare, föreningar, företag och kommunen. Detta är en bra grund för att skapa både hållbar tillväxt och hållbarhet över tid.

 

FAKTA
Kommun: Varberg
Projektägare: Varbergs kommun

Total omfattning: 955 922 SEK, varav:

640 515 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
172 009 SEK övrig finansiering från LAG

143 468 SEK offentliga resurser

Privat medfinansiering: 149 100 SEK (ideell tid och ideella resurser)