Falkenbergs kommun har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared. 

Syftet med projektet är att skapa nya innovationer, nya samarbeten, nya företag, nya arbetstillfällen och ett förbättrat företagsklimat för företagare i område. Falkenbergs inland har ett rikt näringsliv med många företag, inom många olika branscher. Flera företag är små eller enmansföretag. Det innebär att företagare ofta sitter ensam på sin kammare.

Under sommaren 2021 påbörjades en dialog mellan näringslivsavdelningen och ett 40-tal företagare i Falkenbergs inland. Dialogen handlade om en ledig kontorslokal i centrala Ullared, som skulle kunna bli en gemensam mötesplats för företagare. Lokalen ägs av det kommunala bostadsbolaget FABO. 36 av företagen har signerat sig för ett framtida arbete med att utveckla lokalen till en mötesplats för företagare.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts under ledning av en projektledare som arbetat 40% av sin tid genom hela projekttiden. Första steget involverade omfattande förberedelser av lokalen, inklusive renoveringar såsom väggrivning, ytskiktsfixering och installation av ljudabsorbenter i taket. De har även sett till att förnya utrymningsplaner och brandskydd samt inrett kontor och konferensrum med ändamålsenlig dekoration. Arbetet med att iordningställa lokalen var mest intensivt under hösten 2021 men har kontinuerligt finslipats efter behov. På grund av pandemirestriktioner kunde inga aktiviteter genomföras förrän i februari 2022. Därefter har projektet genomfört 26 träffar med föreläsningar, workshops och andra aktiviteter fram till mitten av mars 2023.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har skapat en etablerad mötesplats för företagare på landsbygden i Falkenberg och närliggande kommuner. Genom användning av hemsidan www.coworkingullared.se har de kunnat kommunicera om nyheter och aktiviteter samt möjliggjort bokningar av kontor och konferensrum. Totalt hade de 383 bokningar från 68 olika aktörer mellan 29 november 2021 och 31 december 2022, vilket resulterade i 1892 timmar av bokad verksamhet. Projektet har även genererat sociala medier-följare och spridit information om verksamheten. Falkenbergs Näringslivsavdelning och dess politiker har sett potentialen med projektet och beslutade i september 2022 om fortsatt ekonomiskt stöd, vilket ledde till övergång till ordinarie verksamhet från 1 januari 2023. Projektet har också genererat positiva effekter för deltagarna, inklusive ökad sysselsättning och etablering av nya företag, samt underlättat för en Ukrainsk flykting att få arbete genom förmedlad kontakt via CoWorking Ullared.

Fakta

Kommun: Falkenberg kommun

Projektstöd: 793 817 Sek

EU-medel samt statlig medel: 
Övrig finansiering från LAG: